Domácí úkoly

Domácí úkoly nejsou u studentů příliš oblíbená záležitost. Já je obvykle studentům ze své vlastní iniciativy nedávám, ale asi je postupně zkusím zařazovat do výuky. Apeluji na to, aby si domácí úkoly studenti vypracovávali hlavně sami, pokud chtějí. Samostatně vypracovaný příklad lze následně probrat a opravit na nejbližším doučování. Vše v rámci času placené výuky. Iniciativě studenta meze nekladu! Počítání v rámci samostudia může výrazně pomoci při přípravě studenta.


Pokud si domácí úkoly vyžádá rodič, můžeme se na nich domluvit v rámci času vyhrazeného pro výuku (jejich zadání, kontrola a oprava). Vše v rámci času výuky, odmítám se věnovat domácím úkolům mimo výuku – je to neefektivní a nemám to pak zaplaceno. Pokud budete chtít, aby student zpracovával domácí úkoly, pak je vhodné a obvykle i nutné, aby rodič dohlédl na to, zda student domácí úkoly dělá, aby to nebyl ztracený čas. Je též nutné se domluvit na konkrétní literatuře, ze které se budou čerpat příklady a tu je třeba ze strany rodičů obvykle zakoupit. Pokud tuto literaturu mít student k dispozici nebude, tak strávíme zadáváním domácích úkolů v rámci výuky podstatně více času, který si rodiče platí v rámci výuky.

Je zapotřebí, aby si student sám při vytváření domácího úkolu vytvořil online tabuli a sám si na ni zapsal kompletní zadání příkladu včetně výsledku a zdroje, a to buď v rámci času vyhrazeného pro výuku, nebo zcela samostatně mimo výuku. Student se tak naučí kompletní práci s tabulí a bude v tomto směru samostatný, což je pro vypracovávání úkolů zapotřebí. Může pak dělat domácí úkoly naprosto nezávisle na mně. Zároveň tento přístup zvyšuje motivaci studenta, aby si úkol opravdu vypracoval a nevybodl se na něj, protože jinak jeho práce na zádání úkolu přijde vniveč.

Mějte na paměti, že nutit studenta do vypracovávání domácích úkolů nebudu! Sama nejsem zcela bytostně přesvědčena o přínosu domácích úkolů, takže buďto bude spolupráce se studentem na domácích úkolech vzájemně funovat, nebo ne. Pokud má rodič pocit, že stávající doučování je nedostačující z hlediska prospěchu studenta, tak bych raději přidala na objemu společných douček, než zadávala studentovi domácí úkoly. Pokud zařadíme do výuky na žádost rodičů větší objem zadávaných domácích úkolů, tak bych též viděla jako vhodné zvýšit rozsah společných douček na dvojnásobek, aby zde byl časový prostor se věnovat jak zadávání a opravě úkolů, tak i nové látce!

Pokud rodič vyžaduje a chce domácí úkoly a student není ochoten sám samostatně na nich aktivně pracovat, tak si jejich vypracovávání u studenta musí ohlídat hlavně rodič sám (např. přístupem do Skype či jinak). Já mohu rodiči dát pouze zpětnou vazbu, zda student dělá domácí úkoly či nikoli a jak mu to celkově jde. Bohužel zde není vždy ochota ze strany studentů domácí úkoly řádně dělat, obzlváště to platí u slabších a línějších studentů.

Jsou domácí úkoly vhodné a prospěšné?

Názory na to, zda jsou domácí úkoly vhodné či nezbytné, se v pedagogické veřejnosti značně liší. Nepanuje zde jednoznačný názor. V ČR je spíš zvykem, že se domácí úkoly dělaly a dělají, než aby zde byla jednoznačně prokázána jejich účinnost a efektivita. V zahraničí nejsou tolik u pedagogů oblíbené jako u nás a ty nejvyspělejší státy (Nizozemsko, Švédsko, Finsko, Německo) mají nejmenší objem hodin věnovaný samostatné přípravě studentů po výuce. Pokud student dělá domácí úkoly rád a ze své vlastní iniciativy, tak bývají prospěšné. Měly by být dobrovolné. Pokud je však student dělá s nechutí a odporem, tak si obvykle vytvoří odpor k danémů předmětu a domácí úkoly bývají v takovém případě velice kontraproduktivní a výuce škodí! Je třeba toto mít na paměti, než se rozhodnete své dítě zatěžovat úkoly, které je samo nechce třeba dělat.

Jinak iniciativě studentů meze nekladu a jako nezbytné vidím samostudium při přípravě na přijímací zkoušky na SŠ a na maturitu. Tam, i kdyby byla výuka 4× týdně se mnou v rámci doučování, tak to nemusí být zcela dostačující a samostudium studenta považuji za naprosto nezbytné! Budu ráda, když student bude sám počítat a vypracovávat si samostatně úkoly. U přijímacích zkoušek a u maturity počítejte s tím, že kdo nebude pracovat též samostatně, tak uspět fakt nemusí a často taky neuspěje!

Zadání úlohy, kontrola výpočtu a jeho oprava

Co se týká zadání úlohy, tak student si buď sám doma vybere vhodný příklad, nebo příklad zadám já v rámci času vyhrazeného pro doučování. Pokud má student k dispozici patřičnou literaturu, tak mu zadávám jen číslo příkladu či stránku zdrojové knížky, zbytek je na studentovi. Student si doma pak zapíše kompletní zadání na tabuli již sám mimo výuku. Pokud patřičnou literaturu student nemá, tak si mu kompletní zadání nadiktuji. Bohužel diktování příkladů nás zdržuje od samotné výuky, proto kupte prosím patřičnou litearaturu.

Níže je popsaný návod, jak úlohy po technické stránce dělat. Poté příklad dle svých možností student vypracuje zcela samostatně doma bez mého dohledu a poradenství. Na dalším doučování násleně studentem vypracovaný příklad zkontrolujeme a opravíme. Oprava příkladu i kontrola správnosti výpočtu probíhá v rámci placeného času výuky. Jinou formu práce nad domácími úkoly zatím neumožňuji! Nyní popíši, jak můžeme se studentem na domácích úkolech pracovat či jinak spolupracovat, pokud je student ochoten sám doma počítat. V zásadě jsou možné dvě hlavní formy spolupráce:

  1. Student sám řeší konkrétní příklady za domácí úkol na online tabuli – student vypracovává samostatně úkoly za domácí úkol,
  2. Se studentem řešíme problematické příklady od A až Z při online výuce – student aktivně vybírá sám příklady, které probíráme na doučování.

1. Student sám řeší konkrétní příklady za domácí úkol na online tabuli

Student samostatně zpracovává konkrétní domácí úkoly. Domácí úkoly není vhodné dělat na papír, protože ten pak nelze editovat, nelze do něj interaktivně psát poznámky a společně ho opravovat. Aby byl příklad editovatelný, tak je třeba, aby domácí úlohy včetně zadání a postupu psal samostatně student rovnou na online internetovou tabuli WhiteboardFox podobně, jako to děláme se studentem přímo na online výuce. Následně mi student musí předat odkaz (URL) na tuto tabuli po Skype, abych s ním tabuli mohla sdílet.

Příklady mohu vybírat přímo já, nebo si je může vybrat i student sám, pokud je dostatečně schopný a zodpovědný. Pro domácí úkol by měl student vybírat takové příklady, na které si troufne a je schopen je dopočítat. Na druhou stranu by neměly být úplně jednoduché a primitivní. Příklady by měly souviset s látkou, kterou potřebuje student procvičit, případně mohou být obecného charakteru (procvičování starší probrané látky). Student střední školy by měl být určitě schopen si najít odpovídající příklad už sám. Také žák základní školy druhého stupně by už měl být schopen si samostatně vybrat příklad, který je dokáže spočítat. Pokud tomu tak není, domluvíme se na konkrétních příkladech společně. Kupte prosím literaturu, já pak rychle studentovi zadám jen čísla příkladů za domácí úkol, pokud si nevybere vlastní příklady. Je zapotřebí, aby si věci kolem domácích úkolů zvykli dělat studenti zcela samostatně! Jsou to jejich domácí úkoly, nikoli moje.

Vytvoření tabule i zapsání zadání příkladu na tabuli si student dělá zcela sám. Kdyby nevěděl jak, ráda poradím. Pokud si student není schopen najít odpovídající příklady pro domácí úkol sám, tak mohu na závěr doučování ještě v rámci výuky na čistou tabuli napsat čísla stránek či čísla konkrétních příkladů za domácí úkol – to tolik času z výuky nezabere. Na druhou stranu odmítám pro domácí úkoly studentovi vytvářet tabule a zapisovat na ně kompletní zadání příkladu – považuji to za mrhání mým časem, který může být využit jinak a lépe v rámci výuky. Chci, aby domácí úkoly byly samostatnou prací studenta, nikoli mojí. Též důrazně odmítám snahy některých rodičů, abych se věnovala domácím úkolům mimo rámec placené výuky! Už takhle dost často přetahuji výuku o 5 až 10 minut, když dopočíváváme se studentem nějaký příklad nebo jeho souvislejší část, když nechci nechat příklad nedopočítaný. Ono se to zdá, ale i zadávání domácích úkolů vyžaduje docela dost času a ten čas mimo výuku již tam není.

Pro správné zadání příkladu a jeho následnou kontrolu na výsledek je nutné, abychom se dohodli se studentem na konkrétní literatuře, ze které budou příklady čerpány, a kterou budeme mít oba dva k dispozici (já i student). Pokud využijete vlastních sbírek, což moc nedoporučuji, tak je nutné do příkladu dát opravdu kompletní zadání a též výsledek příkladu. Sbírky bez výsledků nedoporučuji, pak zcela chybí kontrola na správný výpočet. V rámci domácích úkolů a samostudia pracujte vždy a jen a pouze se sbírkami či učebnicemi, kde máte kontrolu na výsledek!

Student si po výuce sám vyhledá mnou zadané příklady v příslušné literatuře a sám si zapíše jejich kompletní zadání do jím vytvořené tabule a předá mi odkaz na tabuli po Skype. Toto vše vyžaduje, aby měl student zakoupenu patřičnou společnou literaturu. Společnou literaturu v případě samostudia a počítání domácích úkolů považuji za vhodnou a nutnou obzvláště, pokud rodič chce vyhovat ze svého dítěte samostatného studenta, který umí samostatně pracovat s literaturou, umí pracovat s příklady a který má být schopen samostatné přípravy na předmět. Nechci toho zas tolik, ono té literatury také není tolik. Pokud chcete, aby výuka byla efektivní, abychom neztráceli zbytečně čas, udělejte prosím také pro to jako rodiče něco – kupte nezbytnou literaturu. Děkuji.

Abychom pracovali se studentem se stejnou literaturou, tak prosím rodiče o zakoupení příslušných sbírek či učebnic, které rodičům pro tento účel doporučím. Není v mé síle ani v možnostech mé knihovny mít nakoupeny veškeré sady učebnic a sbírek, které používají studenti zrovna ve škole. Proto se musíte zde přizpůsobit spíš vy mně, než já vám. Mám za ta léta svou osvědčenou literaturu, kterou ráda používám. Kdybyste chtěli jet podle určité literatury, můžete mi ji sice doporučit, ale nezaručuji, že si ji koupím a že podle ní pojedeme. Na druhou stranu se může stát, že danou literaturu již budu mít, ačkoli ji zde přímo neuvádím, a pak není problém podle ní jet. Pro domácí úkoly a samostudium doporučuji např. tuto literaturu pro ZŠ a literaturu pro SŠ. Není to jediná literatura, mám mraky dalších knížek a sbírek. Proto, kdybyste chtěli používat něco jiného, tak mi napište, třeba knížku již ve své knihovně mám. Nebo mi literaturu, podle které budete chtít jet, můžete koupit a poslat zdarma poštou. I to může být cesta.

Jak si student vytvoří online tabuli a jak ji nasdílí

Teď čistě technicky zde popíši postup, jak si student vytvoří svou internetovou online tabuli, do které bude psát svůj domácí úkol a jak mi ji přes Skype nasdílí. Tento postup hned v úvodu na první hodině studentovi ukazuji v rámci výuky, aby ho znal. Takže každý můj student by ho již měl ovládat a znát. Kdykoli se mě můžete na tento postup při výuce zeptat. Postup zde ráda zopakuji, protože se studentem během výuky používám již mnou vytvořené internetové tabule. Pro domácí úkoly si však bude muset student umět vytvořit tabuli sám, pokud chci, aby byl soběstačný, a to já chci.

  1. Na internetové stránce WhiteboardFox si dáte vytvoření nové tabule. Tabule je zdarma bez jakékoli registrace. Stačí dát oranžové tlačítko Start Drawing. Otevře se vám dialogové okénko s nastavením tabule, to ponecháte tak jak je a dáte oranžové tlačítko Create Whiteboard. Tabule vydrží na internetu 14 dnů, pak expiruje, nebo-li zmizí. Takže během těchto 14 dnů je třeba příklad udělat a společně na výuce opravit.
  2. Do tabule si ideálně vytvoříte rámeček pomocí volby DrawStyleRectangle → nakreslíte ho z levého horního rohu až do pravého dolního rohu. To vám omezí plochu, do které budete psát. Podobný rámeček používáme i při výuce a studenti ho znají. Rámeček není povinný, ale je lepší tímto způsobem s tabulí a s její plochou společně pracovat. Tabuli nijak nezoomujte (nepřibližujte ani neoddalujte), dělá to spíše potíže při společné práci. Prostě pracujte jen v rámci plochy, kterou aktivně vidíte na obrazovce monitoru či tabletu. Pokud vám daná plocha nebude stačit, vytvořte si novou tabuli.
  3. Pokud jste si udělali rámeček, tak znova přepněte na tužku volbou: DrawStyleFreehand. Přes volbu DrawBasicvýběr barvy si měníte barvičku tužky. Zapište na tabuli kompletní zadání příkladu, uveďte též jeho číslo a stránku. Pro zadání příkladu dopočuji používat černou barvu Black, abychom zadání odlišili od zbytku příkladu. Lépe to pak vypadá. Vedle zadání prosím uveďte hned do hranatých závorek [výsledek příkladu], který má dle literatury vyjít. Případně lze místo ručního opsání zadání příkladu použít obrázek (např. fotku či výřez fotky). Tento postup však s ohledem na autorská práva příliš nedoporučuji. Obrázky se vkládají přes volbu OptionsAdd Pic → a upravíme velikost. Obrázek je třeba si předem oříznout v nějakém programu. Nesmí být příliš velký, co do velikosti v bajtech, jinak vám ho tabule nevezme. Když se udělá výřez printscreenu obrazovky, tak nebývá problém. Pro práci s obrázky je vhodné mít Skype v mobilu a případně si obrázek přeposlat po Skype (třeba i sám sobě) do zařízení, kde pracujete s tabulí a kde máte též Skype.
  4. Pro psaní výpočtu změňte barvu na tmavě modrou Blue. Můžete se pustit do řešení příkladu. Zbylé barvičky nechte mně, lektorovi. Kdybyste potřebovali si něco zvýraznit v příkladu, tak použijte třeba světle modrou Aqua. Prostě modré barvy budou vaše, zbylé moje.
  5. URL příkladu (neboli adresu stránky tabule) je třeba si někam poznamenat a ideálně mně rovnou poslat na Skype. Když adresu tabule zapomenete a nebudete ji mít nikde poznamenánu (např. ve Skype či v poznámkovém bloku), tak se po zavření internetového prohlížeče či vypnutí počítače či tabletu, na tabuli již nedostanete (leda možná přes historii). Pokud budete tabuli sdílet se mnou, což je nutné, pokud budeme spolu příklad opravovat a kontrolovat, tak adresu vložte kdykoli přímo do chetu (četu) ve Skype. Nezapomeňte vložený text ve Skype potvrdit tlačítkem, aby se opravdu dostal do chetu. Ve Skype by měl být následně vidět obrázek tabule a její odkaz. Co to je URL tabule a kde ho najdu? URL tabule můžete zkopírovat přímo z adresního řádku prohlížeče. URL vypadá např. nějak takto: https://r8.whiteboardfox.com/84721944-4592-0261. Tento odkaz lze získat též volbou v tabuli: OptionsShare → a pomocí CTRL + C nebo volby Kopírovat (na vašem zařízení) si zvýrazněný text nakopírujete do schránky, a pak volbou CTRL + V či Vložit (na vašem zařízení) vložíte zkopírovaný text chetu mně do Skype. Můžete si pak vyzkoušet, že vložený odkaz otevírá ve Skype tuto tabuli. Bez toho, abyste mi svoji tabuli nasdíleli ve Skype, nemohu s vaší tabulí pracovat. Pokud vám jedna tabule nebude stačit na vyřešení příkladu, vytvořte si výše uvedeným způsobem další tabuli. Tip: Pro větší počet tabulí doporučuji si vytvořit jednu tabuli jako šablonku s prázdným obdélníkovým rámečkem. Místo vytáření zcela nových tabulí si pak můžete vytvářet kopii této šablony přes volbu OptionsCopy All. Pozor, takto vytvořené tabule expirují ve stejný den, jako vzorová tabule, ze které jsou vytvořeny! Expirace tabule je 14 dnů, takže nevytvářejte si tímto způsobem kopie starších tabulí.
  6. Když domácí úkol zpracujete takto přímo na tabuli a pošlete mi přes Skype její adresu, tak já budu schopna na doučování příklad editovat, zapisovat do něj poznámky a můžeme společně pak projít domácí úkol v rámci výuky a v případě nutnosti opravit a dopočítat. Když příklad spočítáte ručně na papír, tak s tím na doučku nehnem (nelze takový příklad editovat) a ve většině případů pak budeme muset počítat příklad zcela na online tabuli znova. Dělejte tedy domácí úkoly do online tabulí, které lze nasdílet a nádledně editovat! Jinak NE, pokud chcete s příkladem nějak dál společně pracovat.
  7. Pro trvalé uchování tabule provedeme screenshot tabule (snímek obrazovky) a uložíme ho ve formě obrázku do počítače či tabletu. Takto vytvořený snímek sice nezmizí, pokud ho jako soubor nevymažete, ale nelze ho již pohodlně editovat. Pokud s tabulí pracujeme pouze v oblasti, která je přímo vidět na PC či tabletu, tak snímek obrazovky zcela postačuje pro uložení celé tabule. Větší export tabule do obrázku je již placenou volbou v tabuli.

2. Se studentem řešíme problematické příklady od A až Z při online výuce

Tomuto způsobu spolupráce bych ani neříkala domácí úkoly, protože to standardní formu vypracování domácího úkolu ani nemá. Na druhou stranu je to již založeno na aktivní přípravě studenta na doučování a samostatné práci doma. Zatím jde u mne o nejtypičtější formu aktivní spolupráce studenta se mnou. Obvykle takto spolupracují studenti při přípravě na přijímací zkoušky či maturitu. Student si v rámci samostudia sám počítá příklady doma třeba na papír a sám se snaží pochopit řešení příkladů, pokud je k dispozici. Mně následně na výuce osloví s příkladem, se kterým si neví rady, chce ho se mnou probrat, nebo jehož řešení příkladu zcela nepochopil. Příklad pak společně spočítáme v rámci placeného času výuky od A do Z.

Při takovéto formě samostudia obvykle student počítá příklady doma na papír. Mně ani neukazuje své řešení či co konkrétně spočítal či nespočítal. Na doučování v rámci placené výuky pak jedeme problematický příklad typicky zcela od začátku a píšeme ho spolu na internetovou tabuli pomocí tabletu a stylusu včetně zadání. Zaměřujeme se to, co činilo problém a počítáme celý příklad. Příklady, které studentovi vyšly a které nechce či nepotřebuje probrat, tak neřešíme. Student si sám říká, co chce a co nechce probrat. Student je v tomto směru samostatný a zodpovědný sám za sebe. Pokud student nemá konkrétní příklad, který chce v rámci doučování řešit, tak jedeme standardní výuku a příklady navrhuji já v rámci toho, co student potřebuje a s ohledem na to, co je schopen spočítat.

Pokud mne takto student při výuce zásobuje problematickými příklady a ostatní příklady je schopen počítat sám, tak takovýto student má velice vysokou pravděpodobnost, že uspěje na přijímacích zkouškách či u maturity. Samostudium je pro úspěšnou maturitu i pro úspěch na přijímacích zkouškách téměř nutností. Pokud je student přijat na SŠ, tak samostudium následně stejně bude nutné. Kdo na něj není zvyklý či ho podcenil při přípravě na přijímací zkoušky, tak mívá pak na SŠ obrovské problémy. Takže za mne je dobře, že na SŠ se dostanou v prvné řadě právě ti studenti, kteří se byli schopni a ochotni z velké míry sami připravovat již na přijímací zkoušky.

Ještě jednou můj názor na domácí úkoly

V zásadě jsem pro domácí úkoly, pokud je student opravdu ochoten je dobrovolně dělat a jemu samotnému dávají smysl a sám cítí potřebu, že je potřebuje dělat. Apeluji zde hlavně na studenty, kteří se připravují na přijímací zkoušky a na maturitu, tam je to za mne nutnost, protože jinak hrozí, že neudělají tyto zkoušky. Ani doučování 4× týdně nemusí být v těchto případech dostačující. Tito studenti bývají již dostatečně zodpovědní a samostatní.

Pokud je však hlavním důvodem dělání úkolů tlak rodičů na studenta z důvodu prospěchu, nebo z důvodu toho, že rodič je přesvědčen o prospěsnosti domácích úkolů, tak zde vyzývám rodiče, aby si pak pohlídali studenta a vzali odpovědnost do svých rukou, zda úkoly student plní. Já se zde nehodlám rozčilovat se studentem kvůli domácím úkolům a kazit tím jinak funkční doučko. Pokud se dohodneme s rodiči, mohu rodičům dát zpětnou vazbu, zda student sám vypracovává zadané úkoly či si je sám vybírá a zda úkoly fungují či nikoli. Ale není v mých silách ani v mé moci, abych já dohlížela na to a apelovala na studenta, aby student plnil domácí úkoly. Někdy mluvím studentům do duše, ale není to zas tak moc často. Sama osobně nejsem ani zcela přesvědčena o naprosté přínosnosti domácích úkolů a pokud to rodiče přímo nevyžadují, tak domácí úkoly sama od sebe nedávám.

Když student domácí úkoly bude dělat dobrovolně, tak domácí úkoly mohou být prospěšné. Když by měl být do dělání domácích úkolů student nucen a sám počítal příklady s odporem, tak za mne NE, pak to není přínosné a snaha o domácí úkoly může i výuce škodit. A mohou se za mne fixovat i chybné návyky, protože student ihned nedostává zpětnou vazbu, že něco počítá chybně.

Jinak matematika je hodně o praxi a počítání, studenti by si měli počítat. Většina knížek má výsledky, tak student vidí, zda jim to vyšlo či nikoli. Je třeba vybírat raději příklady zpočátku lehčí, se kterými student nemá problém a měl by je samostatně zvládnout. Je též zapotřebí, aby rodiče byli ochotni pořídit studentům příslušnou literaturu a sbírky, ze kterých lze počítat a případně se z nich i učit a které mají vzadu uvedené výsledky.